top of page

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Veurne Awards en alle partijen die www.veurneawards.be van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via www.veurneawards.be werd gevonden of uitgewisseld. Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via www.veurneawards.be beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen Veurne Awards of tegen om het even welke andere persoon die www.veurneawards.be van materiaal of informatie heeft voorzien. Veurne Awards of enige partij die via www.veurneawards.be informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van www.veurneawards.be op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen Stad Veurne of enige andere partij die www.veurne.be van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via www.veurneawards.be of de toegang tot deze website.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Auteursrecht - Industriële en intellectuele eigendom

De presentatie en de gehele inhoud van deze website zijn beschermd door industriële, commerciële en intellectuele eigendomsrechten. U mag de informatie, tekst, video’s, tekeningen of afbeeldingen op deze website enkel aanwenden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag die niet reproduceren, wijzigen, doorsturen, registreren of publiceren, noch gedeeltelijk, noch geheel, voor eender welk doel, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Veurne Awards.

Handelsmerken

Alles handelsmerken, logo's en dienstmerken op deze website zijn eigendom van Veurne Awards of van identificeerbare derden. Het is verboden deze te gebruiken, permanent te downloaden, te kopiëren of te verspreiden op eender welke manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veurne Awards of, desgevallend, van identificeerbare derden.

bottom of page